Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Super User
Kategoria:

Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych:

- Powszechny PK - przeznaczony jest dla ponad 11 milionów pracujących Polaków;

- Współfinansowany przez Państwo - 250 zł opłaty powitalnej oraz 240 zł co roku dopłaty;

- Atrakcyjny finansowo - przy wpłacie 2 proc. wynagrodzenia kolejne 1,5 proc. dopłaca pracodawca z możliwością zwiększenia wpłat do 4 proc. od pracownika i pracodawcy;

- To pierwszy w Polsce system powszechnego, regularnego oszczędzania, budujący w pełni prywatny i dziedziczony kapitał na przyszłość, tani - maks. 0,6% limitu kosztów całkowitych dla instytucji finansowych prowadzących PPK;

- Bezpieczny - udział Pracodawcy i Polskiego Funduszu Rozwoju oraz kontrola Komisji Nadzoru Finansowego;

- Korzystny dla gospodarki - wzmocnienie bazy finansowania polskich przedsiębiorstw oraz wzrost perspektyw długoterminowego wzrostu gospodarczego.

"Jeśli dziś wielu Polaków zastanawia się, dlaczego obywateli państw zachodnich stać na wysoki standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej, to odpowiedzią jest nie tylko to, że obywatele krajów zachodnich mieli wyższe zarobki.

Czytaj więcej: Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Dyscyplinarka

Super User
Kategoria:

W przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik, na rzecz którego sąd pracy zasądził odszkodowanie w wysokości określonej w art. 58 Kodeksu pracy, może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej mu przez pracodawcę w pełnej wysokości na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Ustanowione w art. 58 Kp odszkodowanie stanowi bowiem swoiste minimum, które nie eliminuje możliwości późniejszego wystąpienia z dalej idącymi roszczeniami odszkodowawczymi dochodzonymi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czytaj więcej: Dyscyplinarka

Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość

Super User
Kategoria:

Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.

Zaznaczmy na początek, że wymóg zakupu wody dla pracowników wynika z przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). Analizując obowiązki pracodawcy, powinniśmy odnieść się jednak również do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279). Określa ono zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.

Konieczna woda

Na podstawie § 1 pkt 2 tego rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Czytaj więcej: Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość

NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT

Super User
Kategoria:

Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Nie można sztucznie rozdzielać badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, abstrahując od specyfiki określonej pracy. Celem tych badań jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych badań kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracodawcy, które jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia pracownika.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA del. Izabela Najda-Ossowska, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 152/15 w sprawie ze skargi S. w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 8 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Czytaj więcej: NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT