Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Historia powstania Związku

 Dnia 28 stycznia 1998 roku grupa 34 członków założycieli powołała Związek Zawodowy Pracowników­ Ochrony Banku Depozytowo-Kredytowego i wybrała komitet założycielski. W 14 lutego 1998 roku
odbył się pierwszy Walny Zjazd, na którym uchwalono statut. W dniu
2 marca sąd wojewódzki w Lublinie wpisał do rejestru związek zawodowy. ZZPO był pierwszym w branży ochroniarskiej związkiem
zawodowym w Polsce, powstał w wyniku zmian zachodzących w życiu gospodarczym kraju a w szczególności konsolidacji banków. Jednym z elementów tych zmian była chęć likwidacji straży bankowych i oddania ochrony banków prywatnym firmom ochroniarskim.

Zaplanowane zmiany spowodowałyby utratę pracy w BDK S.A.
ok. 500 osób, następnie w całej grupie Pekao S.A. zwolnienie ok. 2000 pracowników.

Od dnia 1 stycznia 1999 roku związek nasz liczący wówczas ok. 300 członków w związku z wchłonięciem banków zależnych przez Pekao
S.A. zmuszony został do zmiany nazwy na ZZPO Banku Pekao S.A.

Do chwili utworzenia spółki około bankowej Peako-Ochrona Sp. z o.o.
do naszego związku przystąpiło ponad 50 % wszystkich pracowników zatrudnionych w ochronie. Poprzez swoje działania nasz związek
utrzymał miejsca pracy, pomagał pracownikom w trudnym okresie zmian podczas łączenia banków w grupę zachować godność pracownika jego lojalność oraz utrzymać dotychczasowe uprawnienia pracownicze.
Byliśmy współtwórcami podpisanego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Banku Pekao S.A. oraz innych dokumentów gwarantujących odpowiednie do potrzeb warunki pracy i płacy. Nic dziwnego, że tak
młody i tak prężnie działający związek zawodowy cieszył się dużym poparciem i zaufaniem nie tylko pracowników ochrony, lecz także
pozostałej części załogi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom innych pracowników chcących
wstąpić w szeregi naszego związku zawodowego grupa 30 członków założycieli powołała do życia Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Banków w Lublinie zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie w dniu 26 stycznia 2000 roku. Zgodnie ze Statutem nowy związek zrzesza pracowników banków i przedsiębiorstw ochraniających banki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Od tego czasu związek znacznie powiększył liczbę swych członków,
powołał organizacje zakładowe działające w bankach i spółkach ochroniarskich, które mają za zadanie bronić miejsc pracy oraz jako
organy statutowe związku posiadające osobowość prawną prowadzić działalność związkową.

Związek nasz oprócz działalności statutowej prowadzi szeroką
działalność kulturalno-sportową. Wydajemy również wewnątrz
związkowy biuletyn informacyjny.

Poza tym nasz związek zawodowy aktywnie współpracuje z
Komendami Policji oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.