Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Pakiet Nowotworowy

Propozycja ubezpiecenia Pakiet Nowotworowy to ochrona na wypadek poważnego zachorowania na nowotwór.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, małżonkowie/partnerzy życiowi do 65 roku życia.

Ubezpieczenie zapewnia nieopodatkowaną wypłatę świadczenia w gotówce  na pokrycie rachunków związanych z diagnozą poważnej choroby, procesem jej leczenia i powrotem do zdrowia.  

Odpowiedzialnością objęty jest każdy nowotwór złośliwy potwierdzony w badaniu histopatologicznym i charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem komórek nowotworowych i zajęciem tkanek.

 

                             Zakres ubezpieczenia

Wariant

I

Wariant

II

Wariant III

Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego

15 000

20 000

25 000

Pobyt w szpitalu w wyniku stwierdzenia i diagnozy nowotworu złośliwego Świadczenie dzienne

60

80

80

Zabieg operacyjny będący następstwem stwierdzenia i diagnozy nowotworu złośliwego

2 500

3 500

5 000

Składka miesięczna

23 zł

31 zł

41 zł

 

 

Ważne definicje

Termin „nowotwór złośliwy” obejmuje białaczkę, mięsaka i chłoniaka z wyjątkiem chłoniaków skóry (chłoniaków ograniczonych do skóry).

Powyższa definicja nie obejmuje żadnych nowotworów zaklasyfikowanych histopatologicznie jako:

1. będące w fazie poprzedzającej zezłośliwienie, nieinwazyjne, przedinwazyjne (insitu), o granicznej złośliwości lub o niskim potencjale zezłośliwienia,   

2. wszystkie nowotwory gruczołu krokowego, o ile nie zostały zaklasyfikowane histologicznie jako nowotwory o wskaźniku Gleasona powyżej 6 lub ich stopień zaawansowania klinicznego TNM nie wynosi co najmniejT2N0M0, 

3. przewlekła białaczka limfocytowa, o ile nie stwierdzono w badaniu histopatologicznym progresji do stadium  A (co najmniej) według klasyfikacji Bineta,   

4. dowolny nowotwór złośliwy skóry (w tym chłoniak skóry) inny niż czerniak złośliwy, który został zaklasyfikowany histopatologicznie jako nowotwór naciekający głębiej niż naskórek (zewnętrzna warstwa skóry).

Karencje Okres oczekiwania 60 dni – od momentu złożenia deklaracji przez 60 dni brak jest ochrony ubezpieczeniowej, przez te 60 dni składka nie jest pobierana.Okres przeżycia 30 dni – jest to okres od momentu zdiagnozowania nowotworu złośliwego. Wypłata świadczenia z tytułu diagnozy będzie miała miejsce tylko pod warunkiem jeżeli zdiagnozowana osoba przeżyje po diagnozie ponad 30 dni.

Maksymalny wiek przystępowania do ubezpieczenia to 65 lat, natomiast ochrona obowiązuje do 67 lat.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

  1. Choroby innej, niż Nowotwór złośliwy.
  2. Objawów Nowotworu złośliwego, które pierwszy raz wystąpiły przed Okresem ubezpieczenia lub w trakcie Okresu oczekiwania.
  3. Choroby wynikającej z nadużycia lub uzależnienia od narkotyków, używania leków psychotropowych, chyba że zostały przepisane przez lekarza specjalistę i pod warunkiem że Ubezpieczony stosował się do wydanych przez tego lekarza zaleceń co do ich stosowania.
  4. Rozpylania, wykorzystywania lub wycieku szkodliwych substancji biologicznych lub chemicznych o działaniu patogennym lub rakotwórczym.
  5. Choroby lub ułomności o podłożu psychicznym, psychologicznym lub neurologicznym oraz ich leczenia.
  6. Nieskorzystania przez Ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, o ile miało to wpływ na wystąpienie Nowotworu złośliwego.
  7. Zabiegu chirurgicznego lub podobnego leczenia (o ile nie był on konsekwencją Nowotworu złośliwego).
  8. Zgonu Ubezpieczonego w Okresie kwalifikacji

 

Nowe warunki obowiązują od 01.11.2019.