Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci

Ochroną ubezpieczeniową  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci przygotowaną przez InterRisk mogą być objęte dzieci pracowników oraz  dzieci członków rodzin pracowników do 26 roku życia.

Ochrona dla każdego dziecka – ochroną mogą zostać objęte dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia (lub 26 roku życia – o ile kontynuują naukę), są stanu wolnego i pozostają na utrzymaniu Rodziców.

Ochrona każdego dnia – ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie przez 24h na dobę.

Pomoc assistance na terenie RP – szybko dostępna pomoc po nieszczęśliwym wypadku.

Składka opłacana jest przez pracownika i jest to składka jednorazowa na cały rok (okres ochrony trwa od 1.09 do 31.08)

 

 

Zakres ubezpieczenia

Wariant

I

Wariant

II

Wariant III

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW

12 000

22 600

30 000

1% su za 1% uszczerbku na zdrowiu

120

226

300

Koszty nabycia wyrobów/ sprzętu medycznego- do kwoty

3 600

6 780

9 000

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych

do 3600

do 6780

do 9000

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (za1%)

120

226

300

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

1 200

2 260

3 000

śmierć rodzica/ opiekuna prawnego w wyniku NW

1 200

2 260

3 000

pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenia/użądlenia

120

226

300

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - warunek
odpowiedzialności: pobyt w szpitalu minimum 2 dni

120

226

300

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
(dodatkowo)

6 000

11 300

15 000

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy,
toksoplazmozy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
wścieklizny

600

1 130

1 500

Śmierć ubezpieczonego w NW komunikacyjnego

5000 dodatkowo

Oparzenia w wyniku NW ( II, III, IV stopień)

500-2 500

Odmrożenia( II, III, IV stopień)

500-2 500

Pobyt w szpitalu w wyniku NW ( od 1 dnia)

50

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby ( od 2 dnia)

50

Pobyt na OIOM w NW

Brak

Poważna choroba ( 10)

2 000

Koszty leczenia w wyniku NW

do 1500 ( rehabilitacja max 500)

czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki w wyniku NW

4zł - za dzień

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady serca

1000

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

do 500

uciążliwe leczenie w wyniku NW

100

Assistance

TAK su 5000

SKŁADKA

25 zł

40 zł

50 zł

 

Assistance w zakresie :

 

- pomoc medyczna

 

-wizyta pielęgniarki

 

-opieka domowa po hospitalizacji

 

-transport medyczny

 

- informacja medyczna

 

Szczegółowy opis zakresu i warunków assistance znajduje się w OWU zamieszczonych w drukach do pobrania.