Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dla dopełnienia ochrony ubezpieczeniowej, PZU S.A. przygotowało propozycję dodatkowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Za miesięczną składkę 5 złotych rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego o ochronę związaną z nieszczęśliwymi wypadkami.

Do ubezpieczenia dodatkowego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogą przystąpić: pracownicy, małżonkowie/partnerzy życiowi , pełnoletnie dzieci, rodzice i teściowie pracownika (do 80 roku życia ) oraz dzieci pracownika do 24 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu pracownika pod warunkiem opłacenia przez pracownika dodatkowej składki za ochronę ubezpieczeniową udzielaną tym osobom.

Zakres Ubezpieczenia

Dodatkowe odszkodowanie

Śmierć ubezpieczonego spowodowana NNW

50 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w tym zawałem serca lub udarem mózgu (za 1%)

500

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych

6000

Dieta szpitalna
Wypłacana od 1 dnia hospitalizacji

50

Zwrot kosztów leczenia

2 500

Leczenie uciążliwe

1 000

Koszty pogrzebu w wyniku NNW

5 000

usługi powypadkowe assistance.

Tak

Składka miesięczna

5 zł

Leczenie uciążliwe

1 000

Koszty pogrzebu w wyniku NNW

5 000

usługi powypadkowe assistance.

Tak

Każdy ubezpieczony ma również w ramach opieki Pakiet Assistance.

POMOC MEDYCZNA

do łącznej kwoty

2.000 zł

wobec każdego NW

- wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego (1 na każdy NW)

- albo wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej (1 na każdy NW)

- wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

- zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego

POMOC REHABILITACYJNA I PIELĘGNACYJNA

- organizacja procesu rehabilitacji

do 500 zł na każdy wypadek

- dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego

do 300 zł na każdy wypadek

- dostawa leków

do 300 zł na każdy wypadek

- domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji

do 1.000 zł na każdy wypadek

POMOC PSYCHOLOGA

do 1.500 zł na każdy wypadek

POMOC DOMOWA

do 500 zł na każdy wypadek

OPIEKA NAD DZIEĆMI ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia i osobami niesamodzielnymi, zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym.

- transport dzieci lub osób niesamodzielnych

do 500 zł na każdy wypadek

- transport osoby wyznaczonej

do 500 zł na każdy wypadek

- zorganizowaniu opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania ubezpieczonego

do 500 zł na każdy wypadek

OPIEKA NAD PSAMI I KOTAMI dla miłośników czworonogów :)

do 300 zł na każdy wypadek

INFOLINIA MEDYCZNA I TELEFONICZNA KONSULTACJA Z LEKARZEM CENTRUM ALARMOWEGO PZU

-