Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

MRPIPS: W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

Super User
Odsłony: 1246

MRPIPS: W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

W 2017 r., po kilku latach utrzymywania na tym samym poziomie wysokości odpisów na ZFŚS, zostały one podwyższone. Niezmieniona pozostała jednak kwota bazowa dla nauczycieli, na podstawie której ustalane jest świadczenie urlopowe dla tej grupy zatrudnionych. Podwyższenie odpisów na ZFŚS powoduje też zwiększenie świadczenia urlopowego w zakładach, w których odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na Fundusz.

Podstawą do ustalenia odpisów na ZFŚS jest wynagrodzenie w kwocie 3.161,77 zł/©123RF/PICSEL

Wyższy odpis na ZFŚS

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych została znowelizowana przez ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984). W ustawie o ZFŚS dodano art. 5f, który stanowi, że w 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. wyniosło 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107). Natomiast dotychczas obowiązywało przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., które wynosiło 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Zatem w 2017 r. podstawą do ustalenia odpisów na ZFŚS jest wynagrodzenie w kwocie 3.161,77 zł. Przy czym wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionych w normalnych warunkach wynosi 37,5% wymienionego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w przypadku pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - wynosi ona 50% tego wynagrodzenia. Obok w tabeli prezentujemy wysokość odpisów obligatoryjnych na pracowników i młodocianych oraz wysokość odpisów dobrowolnych.

Świadczenie urlopowe

Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS pracodawcy wskazani w tym przepisie mogą tworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe. Przy czym wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Ponadto wysokość świadczenia dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tych pracowników.

Wysokość świadczenia urlopowego może więc zostać ustalona w wysokości niższej niż wynosi odpis podstawowy właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia.

Obok w tabeli przedstawiamy wysokość świadczenia urlopowego w 2017 r. odpowiadającego wysokości odpisu podstawowego na Fundusz.

Odpis dla nauczycieli

W 2017 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli kwotę wynoszącą 2.618,10 zł. Jest to ta sama kwota bazowa, która obowiązywała m.in. w 2016 r. Tak stanowi art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Odpis na Fundusz dla nauczycieli ustala się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej (art. 53 K.N.). Zgodnie z podanym przeliczeniem w 2017 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.879,91 zł, tj. 2.618,10 zł × 110%.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2017 r. przy założeniu,
że odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach

na pełny etat

1.185,66 zł

na 1/2 etatu

592,83 zł

na 1/4 etatu

296,42 zł

na 3/4 etatu

889,25 zł

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

na pełny etat

1.580,89 zł

na 1/2 etatu

790,45 zł

na 1/4 etatu

395,22 zł

na 3/4 etatu

1.185,67 zł

Dla pracownika młodocianego w zależności od roku nauki

w I roku nauki

158,09 zł

w II roku nauki

189,71 zł

w III roku nauki

221,32 zł

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r.

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,50%

1.185,66 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

1.580,89 zł

na jednego pracownika młodocianego:

    

 

- I rok nauki

5%

158,09 zł

- II rok nauki

6%

189,71 zł

- III rok nauki

7%

221,32 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

197,61 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego (dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu)

7,5%

237,13 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.)

Kategoria: