Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

kontrole PIP w 2023 roku

Super User
Odsłony: 87

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działań na 2023 rok. Organizacja zamierza zwiększyć liczbę kontroli do 60 tys. W ramach niektórych zadań różnymi formami działań prewencyjno-promocyjnymi zostanie objętych przynajmniej 35 tys. podmiotów. Na liście znalazły się również nowe zadania PIP w związku ze zmianami w prawie pracy.

PIP skontroluje czy przedsiębiorcy przestrzegają zapisów o pracy zdalnej

PIP skupi się w przyszłym roku na trzech kwestiach. Pierwszą z nich są kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego. Drugą - kontrola zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy. Jako ostatnią ze strategii Inspekcja wymienia "wzmożony nadzór nad zakładami pracy, gdzie istnieje szczególnie duże ryzyko zawodowe w związku z wysokimi przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wysokimi wskaźnikami wypadkowości".

Pracodawcy pod ścianą. "Utrata doświadczonego pracownika dużo kosztuje"

 Wskutek nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych organ ten będzie miał obowiązek zawieszenia postępowania w sprawie emerytury pomostowej, gdy będzie prowadzone postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze (pod warunkiem że postępowanie prowadzone przez inspektora pracy będzie mogło wpłynąć na ustalenie prawa do emerytury pomostowej)", czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Pracy.

Dodatkowo po wejściu w życie projektowanych zmian dotyczących umieszczenia pracy zdalnej w Kodeksie pracy PIP podejmie kontrole po to, aby sprawdzić, czy pracodawcy będą respektować nowo wprowadzone przepisy.

Jak czytamy w informacji GIP, Państwowa Inspekcja Pracy będzie nadal prowadzić kontrole również w placówkach handlowych. Inspektorzy będą sprawdzać, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących postanowień dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Dodatkowo inspektorzy będą prowadzić kontrole wypłat wynagrodzeń, ponieważ to najczęściej podnoszone nieprawidłowości w skargach kierowanych do PIP. Wśród zadań w 2023 roku inspekcja chce również kontynuować czynności sprawdzające przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy świadczenia usług.

"W tych obszarach nadal ujawniane są znaczące nieprawidłowości, dlatego też weryfikacji wymagają warunki świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – w szczególności z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania. Zakładamy przeprowadzenie 8 tys. kontroli w tym zakresie", podała PIP.

Kategoria: